Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘کوشش’

پیگیری
‫..
ترا ، گر همت ِ پیکار باشد
‫هماهنگ ِ نبرد ، ‫ابزار باشد
به پیش و پشت و در ، طلایه یه جنگ
‫ز پیش ، طرح آماده ودر کار ، باشد
‫.
‫نشاید تنبلی در پیش داری
‫گمان داری بری از پیش ، کاری
‫به فکر و کوشش و با پشتی یه کار
‫بکام خود رسی ، در ماه و سالی
‫.
‫ترا اندیشه یه یک کار باشد
‫که با اندک زحمتی ، پر بار باشد
‫نگه کن سیب و بر شاخ و شکوفه
‫درنگ و زحمت و ، تا بار باشد
‫.
‫بسالی ساقه ، ریشه ، برگ در کار
‫که *خور و بار ِ ش‫ و هم ، باغبان یار
‫بشاخ و ریشه اش ، تیمار دارد
‫که گیرد هر درخت ، محصول پر بار
‫..

* خور = خورشید
‫سوز
‫ 03.07.2008

Read Full Post »

تکرار

..
زندگی تکرار تکرار است دانی ای رفیق
کوششت باشد که روی آری به یاران شفیق
‫گر ترا همراهی آنان نباشد در توان
پس کتاب را یار شو ، در یائی است عمیق
..

سوز

7.05.2008

Read Full Post »

 کوشش

..

‫مبادا ز پویش ، هراسان شوی –
ز ر أی دگر گو ، پشیمان شوی

بد اندیشه را ، کرده ات باطل است –
تلاشت همه ، سست و بیحاصل است

.

بکوشش بکن ، کار خود را تمام –
نشان ها ز سعی تو گیرند ، نام

‫سر انجام کارها ، بسان نبرد –
به اندیشه است ، همت و ، کار کرد

.

به پوی و بخواه و بگوی و بکن –
تلاش و تحمل ،سه نیک ، پیشه کن

‫به پندار و گفتار و کردار نیک –
شوی با خبان، در همه جا شریک (خوبان)

.

‫به پندار هماره ، به نیکو بکوش –
که نیکو بگیرد ، بدی را ، چو گوش‫

به پندار نیکت شود ، کرده نیک –
که پندار باشد ،عمل را ، شر یک

.

‫چو کردار تو ، نیک و ارزنده شد –
زبان هم بدان کرد نیک ، بنده شد

‫به گفتار نیکت ، روان شاد شد –
دلت نرم گشت و ، رُخت باز شد

..

‫سوز
۱۵.۱۲.۲۰۰۷

Read Full Post »