Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘کوروش kurosh’

در آرامگاه کوروش

12.11.2008

نوشته ای از خود او خطاب به آیندگان وجود دارد که به این شرح است:

ای مرد هرکه باشی و از هرکجا که آمده باشی زیرا می دانم که خواهی آمد.

منم کورش شاه شاهان شاه کشورهای مختلف

که این سلطنت و کشور با عظمت را برای پارسیان فراهم آورده ام.

بنابراین براین مشتی خاک که مرا در بر گرفته است

بخل مکن و حسد مورز .

..

Advertisements

Read Full Post »

  ‫کووروش کبیر

‫ ..

‫درود به مردم ایران

‫درود به روان پاک » کووروش کبیر «

‫نور درخشان‌‌‌‌‌‌ ِ فکر انسانی و بشر دوستانه یه » کووروش کبیر «

و پرتو تابناک ‫اندیشه یه او ، نوری است که با ابر های تیره یه بد اندیشان

‫و تیره دلان اندکی پوشیده میشود ولی باز هم ، از همان پشت ابر هم

‫پیداست که نوری قوی در پشت آن است ، ابر ها پراکنده میشوند و نور

‫اندیشه پاک » کووروش کبیر » همچنان تابناک است و در جهان بی همتاست.

‫اندیشه ای که مجموعه یه آزادی های حقوق بشر را ، از زمان آبراهام لینکلن تا

‫بامروز ، در یکجا و در یکزمان و آنهم 2500 سال پیش اعلام کرده است ،

و چون ‫از زمانی ست که بسیار دور است ، از زمانی ست که مدنیت و

شهر نشینی هنوز ‫در مراحل اولیه اش بود ه ،

والایی این اندیشه ارزش و درخشش بیشتر ی را نشان میدهد .

» ‫کووروش کبیر » متعلق به جامعه یه جهانی است ،

احترام به » کووروش کبیر » و اعلامیه ‫حقوق بشر او ،

نشان دهنده یه شخصییت خوب و نیک بودن ، احترام گذارنده به آن است .

‫آنانی که مستقیم و یا بواسطه میخواهند » کووروش کبیر » نام او ، گفته های او

‫یا آرامگاه او را مخدوش کنند و بنحوی اهمیت او را کم کنند ، اثری از خباثت،

حسادت و ‫پستی از خود نشان میدهند ، میخواهند کوچک بودن  خود را

در مقابل او ، با کوچک نشان دادن » ‫کووروش کبیر » بپوشانند ،

ولی آنچه باقی می ماند بدنامی شان و حقیر بودنشان است .

‫گسترده باد اندیشه های » کووروش کبیر «

و پایدار و پیروز باد نام مردم نیک اندیش ایران

‫ ..

‫سوز

‫05.11.2008 – 23:30 

Read Full Post »