Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘نماز’

نماز

..

پدر ، گفته ام ، پو ر ِ پرخاش جو ی

به فکر اندرم ، پو ر ِ آ زا ده جوی

نماز ِ پسین و ، شب و هر یکی بامداد

بتاریک ، پس و پیش و ، بالا شد ِ آ فتاب

به پنج گاه نمایم ، برایش ، دعائی عجیب

به پارسی کلامش غریب است و نامش غریب

بار هفده ، بزرگی ش ، یاد آ ورم

ز ِ روز جزا و ، ز ِ آ تش ، ملال آ ورم

چو آزرد ه گشتم ، ازین بود و کَرد

بخود گفتم این ، من نبایست کَرد

بگفتم پدر را ، که ای مرد ِ والا مقام

تمام ِ کتاب است و ، ا ین ، سه کلام

ز ِ ایران ، ز ِ پیشینیان است و آسان نمود

به گفتار و کردار و پندار نیک ، ره نمود

چو کار تو با این ، سه نیک ، کرده شد

عرب را کتابی ، نشاید که جوینده شد

ز ِ ، وَهم و ، ز ِ ترس و ‫به عادات و خوو

نخواهد تفکر ، نه راه ِ دگر ، جستجو

چنین است آيین ، بجز کیش او ، هر که بود

بمرگش رضا داد ، خاندان و دینش ، به دود

..

سوز

‫19.06.2008 ‫

Read Full Post »