Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘محل اقامت’

آزادی از دید فلسفی و سیاسی

..

آزادی : ‫‫امکان گرفتن تصمیم و انتخاب چیزی ، بدون فشار برای

گز یدن آن از امکانات موجود ، ‫بعنوان آزادی تعریف شده است.

( اختیار فرد به استفاده ی بدون فشار یکی از امکانات ،

از بین شرایط موجود و تصمیم به انتخاب آن )

.

‫آزادی به : ( آزادی مثبت ) استفاده از موقعیت ها و توسعه امکانات
و توانائی ها .‫

.

آزادی از : ( آزادی منفی ) امکانی یا حالتی که کس دیگری آن

حالت و موقعیت را مزاحم و مانع نباشد. ‫( آزادی از تحت فشار بودن )

.

‫آزادی عقیده : آزادی گفتار و سخن ، ابراز عقیده ، گسترش و توسعه
ایده وعقیده ، در کلام ، نوشته ، ‫عکس و هم چنین استفاده از تمام
امکانات موجود برای انتقال آن بدیگران.

.

آ‫زادی فردی و انسانی : در سال ۱۷۸۹ در فرانسه ، توضیح حقوق
انسانی و فردی بعنوان یکی از متون اصلی دموکراسی‫ و آزادی اعلام شد.

.

کوروش بزرگ ، در بیش از ۲۵۴۷ سال پیش آزادی : مذهب ، کار ،
زبان ، محل اقامت و محل پرستش را اعلام کرد ، بردگان را آزاد کرد
و مقرر کرد :

هیچکس حق ندارد ، کارگری را بزور یا بدون مزد بکار گمارد.‫‫

کووروش بزرگ ، اجازه داد مردم پرستشگاه های خود را تعمیر کنند

و به روش و با مراسم خود خدا را به پرستند.‫

..
سوز
17.03.2008 – 01:25

Read Full Post »