Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘ستایش’

ستایش 

‫..

جهان آفر ینا ، ستایش تراست

به نظم جهانی ، نیایش تراست

به پندار و گفتار و کردار نیک

به مردم هماره سفارش تراست

..

سوز‫

‫15.07.2008, 17.06.2008

Read Full Post »