Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘بهاران’

نوروز
‫ –
‫به نوروزم صدا دادند – فریدون ، جم ندا دادند
‫هزاران جشن نوروزی – بهاران را بها دادند
‫هزاران سال ایران را – نووی بودن روا دادند
بهار و سال چو شد آغاز – ز سنبل عطر ها دادند
‫زخشک زندان شاخک ها – شکوفه ها رها دادند
گذر را فرش گلبرگ ها – شکوفه تن ، صفا دادند
‫زشاخ سیب خشکیده – شکوفه سیب بما دادند
‫شکوفه صورتی رنگش- ز آلو ها نما دادند
‫بهار و جشن نوروزی – مر انسان را عطا دادند


‫ سوز

 06.04.2008

Read Full Post »