Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘ایران’

نیایش بدرگاه خدای بزرگ :

..

خدای بزرگ ، به مردم کشور ما ایران توجه کن ،

نیروی خود را برای حفاظت ایران زمین کنونی ‫اعمال نما ،

مردم و سرزمین ما را از دشمنان ‫ایران و ایرانی نما

و ایران ستیز حفاظت نما ،

ایرانیان ایران دوست را بر کار ها مسلط گردان

و آنان را که خواست و هدفشان تلاش برای بهبودی

و رفاه و سربلندی مردم و سرزمین ایران است

توان ده و یاری نما تا کار ها را بدست بگیرند .

ایرانیان از هزاران سال پیش یکتاپرست بوده اند

و ترا ای خداوند همواره بیاد داشته و ستایش کرده اند

و شعار آنان :

نیکی در اندیشه و پندار ،

نیکی ‫در گفتار و بیان ،

نیکی در کردار و رفتار ،

بوده ‫و هست . این شعار و الگو کامل و ساده ترین روش

برای زندگی فردی و اجتماعی است که

منظور نظر تو ای خداوند میباشد .

پس ‫ای خداوند ما را یاری ده

که به دلخواه و مطلوب تو زندگی کنیم .

..

‫سوز‫

‫26.06.2008

Read Full Post »

وبلاگ

..
‫‫به پیری جوان شد ز گفتار او ،،،
روانم ،، نشاید شدن با وی ام ، روبرو

‫‫ستوده مرا و همین صفحه ام ،،،
سرود و نوشتی ، که بر کرده ام

چو شعر و سروده ، زمن دیده ای ،،،
جوانم ، تو پندار چو خو د ، کرده ای‫‫

مرا داده لینکی ، که پیدا کنم ،،،
به سبکش ورا ، وب ، تماشا کنم

‫‫بدین سان جوانان کنند ، صفحه رو ،،،
مرا صفحه دیدی ، ندیدست رو

‫‫به وب سازی اش ، بُد ، نوین ایده ها ،،،
گرافیک و فورم و فراوان ، ادا

‫‫تو را دخت زیبا ، هنوز، سال هست ،،،
مرا ، سال دیگر ، نوازد به شصت‫‫

و لیکن جوان است ، چو اندیشه ام ،،،
شبان وب نویسی ، شده پیشه ام

به پندار و افکار ، دارم اندر، بسی ،،،
بسال و زمانه به آخر ، نمانده بسی

نوشتن به سایت و، بلاگ است، غنیم ،،،
بگرما، نه باد است، خوش آید نسیم

‫‫نوشتن بُده کار من، از زمانی، جوان ،،،
به تکثیر و گستر، نبوده توان، آن زمان

‫نمایم به وب بر ، نوشته عیان ،،،
که خوانند و دانند ، دیگر کسان

‫‫که روح من از ، خاک ایران بود ،،،
توانم ، ز شور آفرینان بود

‫‫بسان بزرگ مرد والای توس ،،،
بدارم دلی پر ، ز آلام روز

‫‫که جُورست ، بزرگان ملل را ، مدار ،،،
ربودند ز بوم و ز مردم ، ز کشور قرار

‫ستا نندمان ، کان و نفت و جوان ،،،
به مردان دولت هم و ، انفیان

‫به انکار والا تباران این مرز و بوم ،،،
ز خارج بکو شند و خائن ، همی اندرون

‫بسازند همین خوار ، پیشین من ،،،
که شاید کنند ، خویش ، هم پیش من

‫‫چه اندک نگاشت ، اصل و ایمان من ،،،
نه پرورد چو کوروش ، ‫جز ایران من

‫‫ندارد جهان چون ، فریدون و جمشید کی ،،،
نیارد زدود ، فخر پیشین ، ز وی

‫‫بفردوسی و حافظ و سعدی اندر جهان ،،،
نبُد دست یازی ، کس ، اندر توان‫‫

وبلاگ Weblog

..
سوز

۰۶،۰۳،۲۰۰۸ −− ۰۲،۳۴‫‫

06.03.2008 02:34

Read Full Post »